اطلاعات خشکشویی و سپیدشویی سینا

ساعت سرویس دهی : از ساعت 9:00 تا ساعت 23:00

شیراز. بلوار مدرس. بلوار فرصت شیرازی. خیابان شهیدان روزیطلب. بین کوچه 8 و 10

تلفن : 37205203 موبایل : 09178512974

درباره خشکشویی و سپیدشویی سینا